Om Maria

Jag har lång erfarenhet av kvalificerat socialt arbete med barn och unga och arbetar nu som utvecklingsledare i frågor om genusbaserat våld.

maria_bild2

Maria Hagberg är magister i socialt arbete, handledare, utbildare och författare. Hon är sedan tonåren engagerad i kvinnorätt, jämställdhets och fredsfrågor och hon har både professionell, ideell och politisk erfarenhet.

Åren 2012-2016 var hon samordnare i Mäns våld mot kvinnor det sjätte jämställdhetsmålet på Länsstyrelsen i Örebro län. Därefter chefsuppdrag men sedan hösten 2017 frilans och konsult.

Åren 2011-2018 var hon konsultativt stöd i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck i tre EU projekt för Folkuniversitet i Uppsala i samverkan med mellan tre till fem andra länder. Det har varit Sverige, England, Tyskland, Grekland och Portugal.

Mellan åren 2007-2012 arbetade hon arbetat med olika projekt i Mellanöstern. Hon har arbetat professionellt mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i över 20 år och med kvalificerat socialt utredningsarbete i trettio år.

År 2011-2012 var hon fältkoordinator åt Kvinna Till Kvinna och öppnade kontor åt dem i Irak. Hon bodde då i Irak och fältkontoret var placerat i Erbil/Hewler den kurdiska regionen.

År 2010 genomförde hon utbytesprojekt Sverige-Irak med professor Birgitta Essén om kvinnors rätt till reproduktiv hälsa och om oskuldsmyten. Maria har sedan 2004 gett analys och expertutlåtande i juridiska och sociala utredningar vid hedersrelaterat våld och inkallats som expertvittne.

Hon initierade och tog fram Patriark riskbedömningsmanual vid hedersrelaterat våld och förtryck tillsammans med Bahar Sharsten och Henrik Belfrage. Maria har arbetat mycket med kvinnors rätt till reproduktiv hälsa inte minst mot kvinnlig könsstympning, barn och tvångsäktenskap och oskuldsmyten.

År 2004–2006 var hon projektledare för Skyddat Boende vid hedersrelaterat våld i Skåne som omfattade alla 33 kommunerna.

Maria har varit en flitigt anlitad föreläsare i Sverige och utomlands på temat hedersrelaterat våld och förtryck men även generellt om freds och kvinnofrågor. Hon rapporterade Sveriges situation för Europarådet år 2008 och föreläste i FN år 2009. Maria har också föreläst på ett stort antal universitet i Sverige och utomlands och modererat i frågan i EU parlamentet.

Maria har gett ut en bok “Vid 20 börjar den ruttna” om unga utsatta för hedersrelaterat våld i Sverige på Premiss Förlag 2009 och kom i december 2018 ut med sin andra bok “Kvinnokällan” baserad på hennes fem års arbete i Mellanöstern 2007–2012 på samma förlag.

Nu skriver Maria på en lärobok till socionomutbildningen som heter ”Skadliga sedvänjor-hur vi kommer tillrätta med dem genom korrekt tillämpning i socialt i utredningsarbete” som handlar om hur man ska handlägga hedersrelaterade ärenden. Maria har också skrivit ett stort antal artiklar och rapporter om hedersrelaterat våld och förtryck. 2010 genomförde hon två rapportresor i Mellanöstern och intervjuade kvinnoorganisationer i Irak/ Kurdistan och Israel/Palestina åt Kvinnor för fred. Det blev rapporterna Risk och Säkerhet för kvinnor i Irak/Kurdistan och motsvarande för Israel/Palestina.

Hon har under fyra år varit skribent för tidskriften Al Nisa Magasin som är en arabisk/engelsk tidskrift som tar upp teman om kvinnors situation och som ges ut internationellt.

Maria har stor nationell och internationell erfarenhet och är erkänt kunnig inom området.

Referenser

Yrkesmässiga och akademiska referenter:
Evelyne Accadevaccad@yahoo.fr
Läs mer
Professor Emerita In French and Arabic Literature at Lebanese and American University Beirut and Illinois University Medföreståndare till Beit El Hanane skyddat boende i Beirut
Kjerstin Bergmankjerstin.bergman@socialstyrelsen.se
Läs mer
Projektledare BBiC Socialstyrelsen
Birgitta Essénbirgitta.essen@kbh.uu.se
Läs mer
MD, Associate Professor, International Maternal and Child Health (IMCH),Department of Women's and Children's Health, Uppsala University
Föregående
Nästa

Kontakta oss!

Jag har lång erfarenhet av kvalificerat socialt arbete med barn och unga och arbetar nu som utvecklingsledare i frågor om genusbaserat våld.

Professionell CV

Erfarenhet

2012 juni utvecklingsledare Kvinnofrid Länsstyrelsen i Örebro Län fortfarande

2011april-2012 maj fältsamordnare Irak Kvinna till Kvinna

2007 april – fortfarande egen företagare www.socialtoolbox.se
Utbildar och handleder i socialt arbete och speciellt i frågor kring hedersrelaterat våld. Både inom och utom landet. 2010 Utbildat socialtjänsten i riskbedömningar. Har 2008- 2009 haft löpande uppdrag för Kvinnojouren i Höganäs samt för Framtidståget i Stockholm. Föreläser halv och heldag regelbundet på universitet, högskolor, frivilligorganisationer och myndigheter.Föreläst bla på Lunds Universitet, Etnologiska fakulteten och utomlands samt handlett frivilligorganisationer med multikulturell sammansättning. Arbetat som projektledare i fristående internationella projekt i mellanöstern 2007-2012.

2007 januari- 2007 april Konsulent Linnamottagningen i Stockholm drivs av Kvinnors Nätverk.

2006 juni-2007 januari Föreståndare privat HVB för flickor utsatta för hedersrelaterat våld.

2004-2006 Projektledare för länsstyrelseprojektet Skyddat boende vid hedersrelaterat våld I den egenskapen har jag tillsammans med min projektassistent byggt upp ett nätverk med 29 av 33 kommmuner i Skåne som anslutit sig till projektet. Kommunerna har utsett nyckelpersone,r främst socialsekreterare, som får utbildning i problematiken genom aktuell forskning och samhällsdebatt.Kommunerna erhåller också konsultation och handledning kostnadsfritt under projekttiden Jag har också i enlighet med projektuppdraget byggt upp en familjehemsbank(Skyddat boende) men också rekryterat ett antal kontaktpersoner med olika etnisk bakgrund med kunskap om problematiken. De erbjuds utbildning och handledning av projektet. Vi ger även de placerade ungdomarna individuellt stöd i sin situation och hjälper dem med praktiska saker som är kompliceerade vid skyddad identitet och skyddat boende. Till hjälp för oss själva i projektet har vi knutit en sk kunskapsggrupp nu bestående av Margot Olsson ( Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och barn)och Eva Mellsop Nyman (Skyddat boende, Södra Innerstan), Karin Hansson , polis ( Familjevåldsenheten i Helsingborg) Christina Kristoffersson, Migrationsverket, Birgitta Essén, överläkare kvinnokliniken MAS och forskar på könsstympning, Elisabeth Heine, adokat spec familjerätt. Förutom det har vi upparbetat samarbete med frivilligorganistioner såsom Kvinnojourer ( Både SKR och ROKS),Rädda Barnen, Barnen Först, Kvinnors Nätverk bl a. Vi samarbetar med de andra storstadregionerna som arbetar med samma problematik och har ansökt om EU bidrag för en gemensam resa i slutet av maj. Genom problematikens internationella karaktär fått en del internationella kontakter.Vi har goda kontakter med Malmö Högskola, Lunds Universitet, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet. I projektet har vi även utarbetat ett riskbedömningsformulär med professor Henrik Belfrage som utarbetet ett liknande för partnervåld (SARA) som används inom polisen. Mitt arbete i projektet har således omfattat flera olika nivåer . Jag har haft huvudansvar för projeketets uppbyggnad och varit ute och föreläst en hel del i ämnet.
I och med att verksamheten 1 juni 2006 ska integreras i VoB Syds ordinarie verksamhet upphör mitt uppdrag som projektledare.
Jag är fortsatt intresserad av utvecklingsarbetete i frågor som rör kvinnofrid och internationellt arbete därför söker jag tjänsten hos er. (Bifogar personligt brev)

1999-2004 Tidigare erfarenheter:

 • Implementering, utbildning och metodhandledning i enlighet med projektet BBiC inom Socialtjänsten i Helsingborgs kommun
 • Utbyte med England som tagit fram modellen. Besök och erfarenhetsutbyte.
 • Följt forskningen och hjälpt till med utvärderingen
 • Utvecklat och anpassat materialet efter svenska förhållanden,svensk lagstiftning och Barnkonventionen.
 • Skrivit rapport till Socialstyrelsen utifrån mina erfarenheter av arbetet med BBiC.
 • Prövat materialet i min tjänst som socialsekreterare
 • Ingått i styrgrupp lokalt för utveckling av projektet samt deltagit i erfarenhetsutbyte med andra projektkommuner i landet
 • I min övriga tjänst som socialsekreterare har jag handlagt komplicerade barnavårdsutredningar bl a där hedersrelaterat våld förekommit
 • Jag har deltagit som föreläsare om barn och ungdomsperspektivet i en utbildningsserie för 80 poliser i NV Skåne som arbetar med familjevåldsproblematik. Kursledare var Carina Ejdelind, dåvarande chef för vår socialjour och mottagningsenhet. Utbildningen skedde i samarbete med Växjö Universitet och Brottsofferrådet.
 • Ingick även i planeringsgrupp för utbildning i familjevåldsproblematiken som ordnade tre storföreläsningar kring temat. Deltagare ca 130 personer per tillfälle från socialtjänst, polis, åklagare , BUP, kvinnojourer och kranskommuner. Sista tillfället var jag huvudansvarig för då Carina övergick till annan tjänst. Arbetsgruppen till seminarierna har sedan fortsatt med planering av fördjupningsutbildning för att få specialistkompetens i verksamheten. Utbildningen pågår fortfarande. Utbildningssatsningarna bekostas med medel från Brottsofferrådet.

1999-2000
Projektledare/alkoholterapeut
Individ och familjeomsorgen i Hörby kommun
3-årigt samarbetsprojekt mellan socialtjänst och skola ( Är numera permanentat)

 • Familjebehandling på remiss från kollegor inom socialtjänsten i Hörby
 • Familjebehandling i öppen mottagning, på familjens eget initiativ, utan registrering inom socialtjänsten
 • Familjeläger, implementering av ny behandlingsmetod för missbrukande föräldrar
 • Anonym, oregistrerad mottagning för vuxna anhöriga till missbrukare.
 • Handledning av personal
 • Ingick i styrgrupp för projektet

1994-1999
Socialsekreterare
Höganäs kommun Socialförvaltningen

 • 1994-1995 traditionellt utredningsarbete som socialsekreterare Barn och Familj
 • 1995-1999 projektmedarbetare vid start och genomförande av Familjepunkten, öppenvårdsprojekt för utsatta barnfamiljer. Ingick i styrgrupp. Projektet permanentat från 1998.

1991-1994
socialsekreterare
Helsingborgs kommun Socialförvaltningen

 • utrednings- och behandlingsarbete

1976-1989
arbetat som barnskötare, vårdarinna och elevassistent inom barnomsorg, skola och särskola

Utbildning

1999 Malmö Högskola
 • Frivilligt arbete, social ekonomi och den tredje sektorn 10 poäng. – 1998 Lunds Universitet
 • Fil mag i socialt arbete 20 poäng, Socialhögskolan – 1995 Lunds Universitet
 • Överbryggande kurs i socialt arbete 30+ 10 poäng, Socialhögskolan – 1991 Kommunala Högskolan i Malmö
 • Sociala Omsorgslinjen 100 poäng – 2003 Internationell kurs i Genus (Centrum för genusforskning, Lunds Universitet) ej avlagt skriftligt slutprov pga hög arbetsbörda, dock medverkat vid alla föreläsningar och läst kurslitteraturen

Intressen

Jag har varit fritidspolitiker på regionnivå och har haft uppdrag som distriktsordförande och kvinnopolitiskt ansvarig. Där har jag anordnat seminarier kring kvinnofrid. På min fritid är jag också engagerad i asylärenden där det ofta förekommer en hedersproblematik från hemlandet.

Jag har ett stort kontaktnät genom mina olika arbeten och fritidsintressen.

Jag är gift och tre vuxna söner och bor i cenrala Höganäs i ett gammalt kulturhus. Fritidsintressen förutom ovanstående kultur, resor och skidåkning.

Körkort: Ja

Maria Hagberg

Frivilligsektorn CV

Ideella uppdrag

Styrelseledamot IFE-EFI http://www.efi-ife.org

Ledamot Europeisk koordinationsgrupp Världskvinnokongressen www.conferenciamundialdesmujeres.org

Partner RIFL Reseau International Des Femmes Laïque

Styrelseledamot UN Women Örebro

Särskilt sakkunnig i:

 • Två EU-projekt med Folkuniversitet i Uppsala om genusbaserat våld
 • Internationella frågor såsom EU, internationell solidaritet/fred och bistånd, fackliga frågor, asylfrågor och våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld
 • Arbetsmarknadsfrågor och ekonomisk politik såsom arbetstidsförkortning, social ekonomi, lönediskriminering och fackliga frågor
 • Socialpolitiska frågor som våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, barns och kvinnors rättigheter, socialrätt och andra rättsfrågor.

Övrigt intressant

Har skrivit en mängd artiklar om kvinnors situation och internationell solidaritet (www.socialtoolbox.se).

Publicerat en bok ”Vid 20 börjar den ruttna” med stöd av AGORA och Premiss förlag och Olof Palmes Minnesfond.

Ger 2015 ut min andra bok om kvinnor i konfliktområden ”Kvinnokällan” Carlssons Bokförlag

Påbörjat min tredje bok en lärobok om analys och utredning i våldsärenden tillsammans med engelska kollegor

Arbetat ideellt med olika kvinnof projekt i mellanöstern 2007-2012. 2011-2012 bott i och arbetet för Kvinna till Kvinna i Irak. Jag har under åren även bjudits in till i Europarådet och rapporterat om hedersrelaterat våld i Sverige, gjort en presentation om religion och kvinnors rättigheter på NGO möten i samband med FN:s kvinnokommittémöte i New York. Hösten 2008 föreläste jag i Paris förorter om tvångsäktenskap på inbjudan av Observatoriet mot våld mot kvinnor i Paris. Har vid ett otal tillfällen föreläst och talat utomlands på olika konferenser samt utbildat om socialt arbete vid gensubaserat våld bl a i Irak och Libanon.

Tidigare politisk eller föreningserfarenhet/tidigare förtroendeuppdrag:

30 års politiskt engagemang i Vänsterpartiet, före det 10 års utomparlamentariskt arbete samt fd partistyrelseledamot och politiker i Feministiskt Initiativ 2004-2009

Politiska uppdrag under åren:
 • Region Skånes Kulturnämnd samt ledamot i arbetsgruppen för scenkonst i Skåne
 • Kommunfullmäktigeledamot Höganäs
 • Kommunstyrelseledamot Höganäs
 • Kommunrevisionen Höganäs
 • Socialnämnden Höganäs
 • Byggnadsnämnden Höganäs
 • Valnämnden Höganäs
 • Trafiksäkerhetsnämnden Höganäs
Organisatoriska uppdrag inom det politiska arbetet:
 • Partistyrelseledamot i Feministiskt Initiativ
 • Distriktsordförande i V Skåne
 • Kvinnopolitiskt ansvarig i V Skåne
 • Ledamot i EU/EMU utskottet i V Skåne
 • Ledamot av kvinnopolitiska/feministiska utskottet i V Skåne
 • Ledamot av studieutskottet i V Skåne
 • Ledamot av HBT utskottet i V Skåne
 • Styrelseledamot Vägval Vänster (ekonomisk förening)

Lokalt:

 • Ordförande i lokalorganisationen V
 • Kassör i lokalorganisationen V
 • Studieansvarig i lokalorganisationen V

Fackliga uppdrag:

 • SKTF, arbetsplatsombud och styrelseledamot lokalt
 • Kommunalarbetareförbundet: arbetsplatsombud
 • Nuvarande facklig tillhörighet: Jusek (inga uppdrag)
Numera har jag inga partipolitiska eller fackliga uppdrag
Utomparlamentarisk erfarenhet:
 • Aktionsgrupper
 • särskilt flykting coh asylfrågor (fortfarande)
 • Nej till EMU infor folkomröstningen
 • Olika andra aktionsgrupper
 • Flygbladsutdelning
 • Torgmöten
 • Manifestationer bl a flyktingamnesti
 • Demonstrationer mm
 • Feministdebatter (pågående)
Mediavana (TV, radio och tidningar):

Ja

Debattvana:

Ja

Skrivvana:

Ja

Kontaktnät:

Mycket stort- både nationellt och internationellt

Föreläsningsvana:

JA

I juni 2007 till Egypten och föreläsa om hedersrelaterat våld

Bl a föreläst om feminism i Frankrike, Polen och Danmark för partiet

Nationellt föreläst inom jobbet om BBiC och Hedersrelaterat våld samt i olika politiska frågor inom och utanför partiet. Debatterat feminism och Bolkensteindirektiv i Frankrike och Danmark. Medverkat som föreläsare i riksdagen och vid internationella konferenser om hedersrelaterat våld och kvinnors rätt till sin sexualitet. Medverkat vid flera NGO sammankomster i EU parlamentet bl a Hearing om Bolkesteindirektiv, situationen Israel/Palestina och trafficking.

Organiserat och medverkat i utbildningar för ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor för sociala myndigheter, åklagare, polis, sjukvård, kvinnojourer i NV Skåne. Medverkat i polisens utbildningssserie i NV Skåne (samverkan med Växjö Universitet och Rikspolisstyrelsen) och för utbildning i barnperspektiv i handläggningsrutiner inom polisen vad gäller våld i familjen.

Talare på fredskonferens i Leipzig 2009 liksom vid konferenser om Religion och kvinnors rätt till reproduktiv hälsa i Stockholm och New York (i samband med kvinnokommissionens möte i FN)

Maria Hagberg