Professionell CV

Erfarenhet

2012 juni utvecklingsledare Kvinnofrid Länsstyrelsen i Örebro Län fortfarande

2011april-2012 maj fältsamordnare Irak Kvinna till Kvinna

2007 april – fortfarande egen företagare www.socialtoolbox.se
Utbildar och handleder i socialt arbete och speciellt i frågor kring hedersrelaterat våld. Både inom och utom landet. 2010 Utbildat socialtjänsten i riskbedömningar. Har 2008- 2009 haft löpande uppdrag för Kvinnojouren i Höganäs samt för Framtidståget i Stockholm. Föreläser halv och heldag regelbundet på universitet, högskolor, frivilligorganisationer och myndigheter.Föreläst bla på Lunds Universitet, Etnologiska fakulteten och utomlands samt handlett frivilligorganisationer med multikulturell sammansättning. Arbetat som projektledare i fristående internationella projekt i mellanöstern 2007-2012.

2007 januari- 2007 april Konsulent Linnamottagningen i Stockholm drivs av Kvinnors Nätverk.

2006 juni-2007 januari Föreståndare privat HVB för flickor utsatta för hedersrelaterat våld.

2004-2006 Projektledare för länsstyrelseprojektet Skyddat boende vid hedersrelaterat våld I den egenskapen har jag tillsammans med min projektassistent byggt upp ett nätverk med 29 av 33 kommmuner i Skåne som anslutit sig till projektet. Kommunerna har utsett nyckelpersone,r främst socialsekreterare, som får utbildning i problematiken genom aktuell forskning och samhällsdebatt.Kommunerna erhåller också konsultation och handledning kostnadsfritt under projekttiden Jag har också i enlighet med projektuppdraget byggt upp en familjehemsbank(Skyddat boende) men också rekryterat ett antal kontaktpersoner med olika etnisk bakgrund med kunskap om problematiken. De erbjuds utbildning och handledning av projektet. Vi ger även de placerade ungdomarna individuellt stöd i sin situation och hjälper dem med praktiska saker som är kompliceerade vid skyddad identitet och skyddat boende. Till hjälp för oss själva i projektet har vi knutit en sk kunskapsggrupp nu bestående av Margot Olsson ( Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och barn)och Eva Mellsop Nyman (Skyddat boende, Södra Innerstan), Karin Hansson , polis ( Familjevåldsenheten i Helsingborg) Christina Kristoffersson, Migrationsverket, Birgitta Essén, överläkare kvinnokliniken MAS och forskar på könsstympning, Elisabeth Heine, adokat spec familjerätt. Förutom det har vi upparbetat samarbete med frivilligorganistioner såsom Kvinnojourer ( Både SKR och ROKS),Rädda Barnen, Barnen Först, Kvinnors Nätverk bl a. Vi samarbetar med de andra storstadregionerna som arbetar med samma problematik och har ansökt om EU bidrag för en gemensam resa i slutet av maj. Genom problematikens internationella karaktär fått en del internationella kontakter.Vi har goda kontakter med Malmö Högskola, Lunds Universitet, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet. I projektet har vi även utarbetat ett riskbedömningsformulär med professor Henrik Belfrage som utarbetet ett liknande för partnervåld (SARA) som används inom polisen. Mitt arbete i projektet har således omfattat flera olika nivåer . Jag har haft huvudansvar för projeketets uppbyggnad och varit ute och föreläst en hel del i ämnet.
I och med att verksamheten 1 juni 2006 ska integreras i VoB Syds ordinarie verksamhet upphör mitt uppdrag som projektledare.
Jag är fortsatt intresserad av utvecklingsarbetete i frågor som rör kvinnofrid och internationellt arbete därför söker jag tjänsten hos er. (Bifogar personligt brev)

1999-2004 Tidigare erfarenheter:

 • Implementering, utbildning och metodhandledning i enlighet med projektet BBiC inom Socialtjänsten i Helsingborgs kommun
 • Utbyte med England som tagit fram modellen. Besök och erfarenhetsutbyte.
 • Följt forskningen och hjälpt till med utvärderingen
 • Utvecklat och anpassat materialet efter svenska förhållanden,svensk lagstiftning och Barnkonventionen.
 • Skrivit rapport till Socialstyrelsen utifrån mina erfarenheter av arbetet med BBiC.
 • Prövat materialet i min tjänst som socialsekreterare
 • Ingått i styrgrupp lokalt för utveckling av projektet samt deltagit i erfarenhetsutbyte med andra projektkommuner i landet
 • I min övriga tjänst som socialsekreterare har jag handlagt komplicerade barnavårdsutredningar bl a där hedersrelaterat våld förekommit
 • Jag har deltagit som föreläsare om barn och ungdomsperspektivet i en utbildningsserie för 80 poliser i NV Skåne som arbetar med familjevåldsproblematik. Kursledare var Carina Ejdelind, dåvarande chef för vår socialjour och mottagningsenhet. Utbildningen skedde i samarbete med Växjö Universitet och Brottsofferrådet.
 • Ingick även i planeringsgrupp för utbildning i familjevåldsproblematiken som ordnade tre storföreläsningar kring temat. Deltagare ca 130 personer per tillfälle från socialtjänst, polis, åklagare , BUP, kvinnojourer och kranskommuner. Sista tillfället var jag huvudansvarig för då Carina övergick till annan tjänst. Arbetsgruppen till seminarierna har sedan fortsatt med planering av fördjupningsutbildning för att få specialistkompetens i verksamheten. Utbildningen pågår fortfarande. Utbildningssatsningarna bekostas med medel från Brottsofferrådet.

1999-2000
Projektledare/alkoholterapeut
Individ och familjeomsorgen i Hörby kommun
3-årigt samarbetsprojekt mellan socialtjänst och skola ( Är numera permanentat)

 • Familjebehandling på remiss från kollegor inom socialtjänsten i Hörby
 • Familjebehandling i öppen mottagning, på familjens eget initiativ, utan registrering inom socialtjänsten
 • Familjeläger, implementering av ny behandlingsmetod för missbrukande föräldrar
 • Anonym, oregistrerad mottagning för vuxna anhöriga till missbrukare.
 • Handledning av personal
 • Ingick i styrgrupp för projektet

1994-1999
Socialsekreterare
Höganäs kommun Socialförvaltningen

 • 1994-1995 traditionellt utredningsarbete som socialsekreterare Barn och Familj
 • 1995-1999 projektmedarbetare vid start och genomförande av Familjepunkten, öppenvårdsprojekt för utsatta barnfamiljer. Ingick i styrgrupp. Projektet permanentat från 1998.

1991-1994
socialsekreterare
Helsingborgs kommun Socialförvaltningen

 • utrednings- och behandlingsarbete

1976-1989
arbetat som barnskötare, vårdarinna och elevassistent inom barnomsorg, skola och särskola

Utbildning

1999 Malmö Högskola
 • Frivilligt arbete, social ekonomi och den tredje sektorn 10 poäng. - 1998 Lunds Universitet
 • Fil mag i socialt arbete 20 poäng, Socialhögskolan - 1995 Lunds Universitet
 • Överbryggande kurs i socialt arbete 30+ 10 poäng, Socialhögskolan - 1991 Kommunala Högskolan i Malmö
 • Sociala Omsorgslinjen 100 poäng - 2003 Internationell kurs i Genus (Centrum för genusforskning, Lunds Universitet) ej avlagt skriftligt slutprov pga hög arbetsbörda, dock medverkat vid alla föreläsningar och läst kurslitteraturen

Intressen

Jag har varit fritidspolitiker på regionnivå och har haft uppdrag som distriktsordförande och kvinnopolitiskt ansvarig. Där har jag anordnat seminarier kring kvinnofrid. På min fritid är jag också engagerad i asylärenden där det ofta förekommer en hedersproblematik från hemlandet.

Jag har ett stort kontaktnät genom mina olika arbeten och fritidsintressen.

Jag är gift och tre vuxna söner och bor i cenrala Höganäs i ett gammalt kulturhus. Fritidsintressen förutom ovanstående kultur, resor och skidåkning.

Körkort: Ja

Maria Hagberg

f.570508-5008

Stallgatan 7

702 26 Örebro

tel 0733-484400 e-post: mariahagberg57@hotmail.com

eller

maria.hagberg@socialtoolbox.se

Hemsida: socialtoolbox.se